3boys2girls » 迪士尼樂園 » ---------------------------------------迪士尼

2008-5-16 23:43 ★奇~(卅▽卅)~
---------------------------------------迪士尼

我個人以見
                                                                                            ,其實迪士尼沒''物''野好玩悶到想返屋企訓
w:066: w:066: w:066: w:066: w:066: w:066: w:066: w:066:
味去既朋友諗下
最好玩,最刺激既係過山車

2008-5-23 13:37 yAnja1.v.
超好挽;]

2008-5-24 01:34 ★奇~(卅▽卅)~
係,過山車超好挽

2008-5-24 01:35 ★奇~(卅▽卅)~
但重有咩好玩

2008-5-27 16:03 Crazy_Ca
去影相多~

2008-6-9 20:57 SIU_凝`
下 .0.
我去迪士尼十幾次都未話悶 .口.
其實係睇裡面既野咋ma-3-

2008-6-10 01:58 PACKARDBELL
都5覺悶...感覺唔錯呀.
哈哈佢唔系叫過山車呀...

2008-6-24 16:31 下次再戀愛
過山車

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.