3boys2girls » 手機遊戲 » [Android Apps] -講呢D(對白, 搞笑,有趣電視,電影,漫畫截圖,自製對白圖)

2014-4-16 16:35 LiLily_Li
[Android Apps] -講呢D(對白, 搞笑,有趣電視,電影,漫畫截圖,自製對白圖)

[img]https://lh6.ggpht.com/ghwdGO6LqZjgMT1aLujo1xc4To5T-vyXfaWikm8kpW1-yDmBM4YUqyi1bXJhE8PR16c=w300-rw[/img]

香港人唔「講呢D」,講邊D?
我地為你搜羅一系列對白cap圖,作為一個地道的香港人,你懂的!
「講呢D」提供所有出現係我哋身邊的對白、搞笑、有趣的電視、電影及漫畫cap圖 ,為你的無聊乏味的生活下帶來不少味道。
你可以選擇係Whats app、Line、WeChat或其他不同地方同你的好友「講呢D」,一齊講、一齊聽……

[img]https://lh4.ggpht.com/p1P35CD68OVRBJjaQCXkUS5n7-0DhXWkFCtvutzfgmRwburVE4cOEddIxaejhowLVO0=h310-rw[/img]

[img]https://lh4.ggpht.com/MbVOm_X50XqbUbr44qdGrp2BcKpq2bWMIVyPBvV1IPe5M45tlxUf7rP19H0A64n1jw=h310-rw[/img]

[img]https://lh6.ggpht.com/CFlC0i2CDfkMIdB1fDxdnMopbe3S9skxtrfuZiq0Hg3kdDD2-mSCrMAr50artizTrQ=h310-rw[/img]

[b][color=Red]Google Play Store 連結 (免費)[/color][/b]
[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.konglaid]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.konglaid[/url]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.